Storbarnsforeldre

 

Vestfold og Telemark


FORELDREOPPRØR MOT RUSREFORMEN


Høringssvar NOU 2019:26 Rusreform fra straff til hjelp


Vi kan ikke tillate unge mennesker å gå med 5 g heroin, kokain og amfetamin i lommene! Heller ikke tre lapper LSD, 1 dl GHB, 1 g mdma, 15 g cannabis og 25 brukerdoser legemidler som Rivotril, Xanor, Valium, Vival, Rohypnol m.m. P.g.a. snakk om avkriminalisering og legalisering tolker mange unge dette som helt ufarlig å bruke. Uttalelser som «det er jo snart lovlig uansett» høres dessverre ofte fra ungdommer i dag.

Norge har en ganske lav andel unge brukere av narkotika, og samtidig ligger vi høyt på statistikken over narkotikainduserte dødsfall i Europa (Europeisk narkotikarapport 2019). Dette har bekymret regjeringen, og i 2018 ble det nedsatt et rusreformutvalg som skulle komme med forslag til en rusreform med utgangspunktet: Fra straff til hjelp. Utvalget presenterte sitt forslag i desember 2019, og mange mener de går altfor langt, ikke minst fordi de skjærer alle over en kam, uansett om det gjelder tunge rusbrukere, «rekreasjonsbrukere», eller barn og unge som eksperimenterer. I forslaget foreslås det blant annet at bruk og besittelse til eget bruk, og kjøp av alle typer narkotika avkriminaliseres. Det vil si at det fortsatt vil være forbudt, men ikke straffbart.

Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark ble etablert i februar 2020 som en direkte konsekvens av forslaget til ny rusreform. Forslaget reiste såpass mange spørsmål, både når det gjelder innhold og gjennomføring, at flere foreldre tok initiativ til å kjempe for at forslaget slik det er utformet i dag, ikke får gjennomslag. Vi er særdeles bekymret for hvilket utfall en slik type reform skal ha for mindreårige ungdom og unge voksne som eksperimenterer med rus. Vi kan dessverre ikke se at det i reformforslaget er lagt tilstrekkelig vekt på denne type brukere, som også er i en sårbar fase av livet. Ei heller kan vi se at forslaget harmonerer med tanker om tidlig intervensjon der ungdom oppdages som såkalte førstegangs - eller «rekreasjonsbrukere». Vi tror den pågående diskusjonen om avkriminalisering har ført til den økningen i kjøp, bruk og salg av narkotika vi nå ser.

Forebyggende enheter innen politiet rapporterer om en farlig utvikling, og at dagens ungdom har mer liberale holdninger til narkotikabruk.

«Mange unge oppfatter det slik at narkotika skal bli lovlig, men det er snakk om helsehjelp til narkotikamisbrukere – ikke legalisering. Vi tror dette er én av grunnene til at vi ser en økning nå. Barn og unge oppfatter narkotika som ufarlig, og det har en sammenheng med TV-serier, musikk og måten vi debatterer og snakker om narkotika på» sier Jan Erik Bresil, leder av NNPF til politiforum.no. Ifølge Sandefjords Blad mener forebyggende seksjon i politiet at det også er tendenser til at ungdom er stadig yngre når de første gang prøver cannabis.


Forskning viser at menneskehjernen er i utvikling frem til langt inn i 20-års alderen. Frontallappen, et viktig senter i hjernen som kontrollerer bl.a. uttrykk av følelser, konsekvensforståelse, impulskontroll, og risikovurdering, er ikke ferdig modnet før man er rundt 25 år. Mange tenåringer og unge er risikovillige i emosjonelle situasjoner, og har redusert evne til å regulere impulser. Vi vet ikke nok om, eller hvordan narkotiske stoffer virker på hjernens utvikling, men jo yngre en er når man begynner med narkotika, desto større sannsynlighet er det for å få avhengighetsproblemer i voksen alder (Adoleescent Brain Development and Drugs, 2012). En rekke studier tyder imidlertid på at tidlig og hyppig bruk av cannabis kan føre til endringer i hjernen som resulterer i svekkede kognitive funksjoner, slik som hukommelse og læringsevne (Actis: Rapport 3, 2015 Myter og fakta om cannabis).


Rusreformen vil, slik Storbarnsforeldre Vestfold og Telemark ser det, føre til særdeles uheldige rammebetingelser for barn og unges utvikling og oppvekst. Det de trenger er klare retningslinjer, veiledning og forståelse for hvilke konsekvenser rus kan føre med seg. I dag erfarer vi at det er store utfordringer i den praktiske gjennomføringen av forebygging, hjelpetiltak og behandling av unge og eldre med psykiske og eller rusrelaterte utfordringer. Storbarnsforeldre frykter at mange kommuner vil fungere enda dårligere om reformen får gjennomslag. Reformen ser ut til utelukkende å ha tatt hensyn til tunge narkomane, uten å tenke på hvilket utfall en avkriminalisering kan gi for eksperimenterende og risikovillig ungdom. 

Forslaget til rusreformen, slik det fremstår i dag, er mangelfullt og lite nyansert da det ikke foreligger tilstrekkelig empiri på oppfølgning av ungdom slik det praktiseres i dag, og heller ikke hvordan dette skal håndteres i fremtiden uten sanksjoner. Når ungdom misbruker narkotika kan noen av dem fort bli avhengige. Narkotikabruk blant barn og unge i dag er ikke nødvendigvis relatert til en fest i måneden, det kan raskt bli et hyppig forbruk som får konsekvenser for skoleprestasjoner og relasjoner. Til tross for dette er det sjelden at ungdom selv definerer seg som misbrukere. Flere pårørende som har vært i kontakt med Storbarnsforeldre forteller at de blir tilskuere til at egne og andres barn blir håndtert som kasteballer mellom forskjellige institusjoner. De står fritt til å velge om de ønsker hjelp fra BUPA, barnevern, Bufetat med flere, og vil de ikke. så må de ikke...

Til tross for at forslaget fremholder behovet for forebygging og tett oppfølgning, stiller vi spørsmål om hvordan dette skal gjennomføres parallelt med en avkriminalisering som fratar både myndigheter og foreldre muligheter for å avdekke og følge opp tidlige tegn på misbruk.

Er det fornuftig å la barn i alder 13+ gå med narkotika til eget bruk i lommene? Vi tror at mye av vår adferd styres av lover og reguleringer. Dersom bruk av narkotika skal liberaliseres på denne måten vil det kunne gi fatale konsekvenser for barn og ungdom, og for storsamfunnet som helhet. 

Det er vanskelig å kunne se hvordan dette skal løses i praksis uten ytterligere ressurser og bevilgninger. Flere foreldre melder om hvilke utfordringer og begrensninger som finnes i dag mens narkotikabruk fremdeles er illegalt, så hvordan skal dette kunne håndteres med en avkriminalisering der foreldre stadig vekk ikke har innsyn i barn- og ungdoms helseanliggende etter at de har fylt 16 år?  De fleste opplever heldigvis ikke å måtte hanskes med dette, og evner derfor ikke å se hvilken problematikk som foreligger på dette feltet i dag – en avkriminalisering vil garantert forverre all type oppfølgning av barn og unge!

Vi kan ikke stå og se på dette, og vi kan ikke akseptere forslaget til rusreformen slik det nå er skissert. Storbarnsforeldre vil gjerne opplyse om hvordan rushåndtering blant barn og ungdom foregår i dag. Vi vil også informere og støtte foreldre som står i situasjoner der teori og praksis på ingen måte harmonerer. Storbarnsforeldre vil også på forespørsel bidra til å nyansere en annen reform der avkriminalisering og fravær av sanksjoner for denne aldersgruppen er utelukket.


Storbarnsforeldre ønsker selvsagt heller ikke at voksne lovlig skal kunne besitte disse narkotiske stoffene, og i reformen bør det være mulig å få til en differensiering. Vårt hovedfokus er imidlertid barn og unge under 25 år. Vi håper at det tas initiativ til endringer i lovverket for de over 25 år slik at de kan tilbys en mer løsningsorientert reaksjon og behandling der de får mulighet til å ta tak i egen personlig utvikling, og bli en fremtidig ressurs for samfunnet vårt.

Vi er sterkt imot rusreformen slik den foreligger i dag, og setter derfor i gang «Foreldreopprøret mot rusreformen» - støtt oppropet, skriv under!

Storbarnsforeldre 

Vestfold og Telemark

 

 

Kilder:

https://www.politiforum.no/artikler/flere-narkotikasaker-forebygging-er-nedprioritert-og-beslag-blir-gjort-tilfeldig/472322


https://www.sb.no/nyheter/ungdom/rus/sandefjordsungdommen-blir-stadig-yngre-nar-de- debuterer-med-narkotika/s/5-73-1054737?access=granted


https://www.regjeringen.no/contentassets/dfae684e627f4df29c800352bfc4d768/nou-2019-26- rusreform---fra-straff-til-hjelp.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399589/?fbclid=IwAR2ZLkrxdwAJTB4HOgLN7G_Lg 1MxlYpCslsGbXBmTrtCT6Ejnwra1fTDRE8


https://www.actis.no/files/docs/rapport_3_2015_myter_og_fakta_om_cannabis._oppdatert_jan._2 019.pdf

  

 

Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark